Retur & reklamation

Returer

Vid åberopande av ångerrätt och öppet köp gäller följande:

Kontaktas kundservice på 0300-681515 eller via info@knapes.se som skickar en följesedel via e-post.

Konsumenten har rättighet att undersöka varan innan beslut tas om eventuell retur. Undersökningen ska göras med försiktighet och ej mer omfattande än nödvändigt.

Vid retur står Konsumenten för returfrakten och returrisken för den ångrade Produkten, därför är det viktigt att Produkten inte kan komma till skada under returtransporten. Konsumenten rekommenderas att returnera ångrad Produkt i oskadad originalförpackning med tillhörande emballage.

För att möjliggöra en eventuell retur behöver Konsumenten kunna påvisa köp och Knapes rekommenderar att orderbekräftelse och betalningsreferens sparas som kvitto på köpet. Knapes kan komma att debitera Konsumenten eventuella extra kostnader som uppkommer vid ej kompletta returer, alternativt ej acceptera returen.

Returer kan inte skickas mot Postförskott/Efterkrav. Dessa hämtas inte ut.

 

Reklamation

Alla Produkter som säljs på www.knapes.se säljs med reklamationsrätt i 3 år enligt gällande konsumenträttsliga regler. I reklamationsärenden ska Konsumenten kontakta kundservice snarast möjligt på 0300-681515 eller via info@knapes.se så att Knapes kan åtgärda felet. I reklamationsärenden gör Knapes en undersökning för att fastställa huruvida fel föreligger. Vid de fall där en vara byts ut åligger det Konsumenten att returnera felaktig Produkt till Knapes. Vid en godkänd reklamation kommer Knapes skicka en fraktsedel till Konsumenten för returnering av Produkten. En retur som uppstår på grund av en reklamation bekostas av Knapes. Knapes har ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnaden för returfrakt. Vid reklamation har Konsumenten rätt till de påföljder som följer av gällande konsumentregler. Konsumenten är därmed införstådd i att Knapes har rätt att i första hand erbjuda Konsumenten avhjälpande (ex reparation) eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för Konsumenten. Om felet är av väsentlig betydelse för Konsumenten har Konsumenten rätt att häva köpet.


Konsumenten bör spara orderbekräftelsen som kvitto från sitt köp eftersom dokumentet krävs om Konsumenten behöver reklamera Produkten.

Felaktiga Produkter får inte monteras, då anses Konsumenten ha godkänt sin leverans. Detta gäller dock inte om omständigheter gör att det först vid montering går att se att Produkten ifråga är felaktig. Vid dessa fall kommer Knapes att åtgärda felet.

Konsumenten bör inte boka hantverkare förrän kontroll gjorts att rätt Produkt har levererats och att inga skador har uppstått under leveransen.

Vid eventuella synliga eller dolda skador behöver Knapes, i den mån det är möjligt, fotodokumentation på skadan. Detta är för att kunna hantera Konsumentens reklamation på distans och snabbare ge Konsumenten hjälp i sitt ärende.

 

Transportskada

Knapes ansvarar för Produkter som kan skadas eller kommer bort under transport till Konsumenten. Om skada under transporten skulle uppkomma på Produkten ska Konsumenten vända sig till Knapes kundservice på 0300-681515 eller via info@knapes.se. Knapes kundservice hjälper Konsumenten vid begäran av frågor rörande transport och leverans. Konsumenten måste anmäla eventuella transportskador till Knapes snarast efter att Produkten erhållits. Synliga transportskador ska anmälas omgående i samband med leveransen, eftersom sådana skador typiskt sätt omfattas av fraktbolags ansvar där reklamationsfristen i regel är väldigt kort. Konsumenten ansvarar därför för att avemballera och inspektera Produktens skick snarast efter mottagandet. Konsumenten får inte använda den skadade Produkten. Produktens emballage ska behållas så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärendet. Konsumenten står för risken vid eventuella returer och samtliga returer ska ske enligt instruktion från Knapes.Retur- och reklamationsformulär

Obligatoriska uppgifter
  = Obligatoriska uppgifter

Typ av ärende Obligatoriska uppgifter


Önskad åtgärd Obligatoriska uppgifter


Övriga uppgifter


Ange tecknen i bilden här