Köpvillkor

Allmänna villkor

Följande allmänna villkor gäller vid försäljning av produkter (nedan ”Produkterna”) av Knapes Sverige AB, organisationsnummer 556275-9927. Vid försäljning till Konsument tillämpar Knapes de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning, däribland lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

 

Köp

För att handla på Knapes krävs ett godkänt webbkonto. Skicka in ansökan till oss för att bli upplagd som kund. Knapes säljer endast till företag.

Köp av Produkterna sker via www.knapes.se. Knapes träffar avtal om köp med Konsumenten först när Knapes bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse till den e-postadress som angivits vid beställningen. Knapes ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Knapes ingår endast avtal med kunder med leveransadress i Sverige. Konsumenten är bunden av en beställning som görs på www.knapes.se genom att klicka på "Slutför köp". Därmed innebär beställningen en skyldighet att betala. För det fall att en Produkt i Knapes sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar makuleras köpet och Konsumenten äger då rätt att få sina pengar tillbaka avseende köpet. Vid dessa tillfällen kontaktas Konsumenten av Knapes som informerar om detta.

 

Priser

Samtliga priser som anges på www.knapes.se är exklusive mervärdesskatt (moms). Knapes reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning samt eventuella tryck- och skrivfel. Vid prisjusteringar på lagd beställning informeras kunden alltid om detta och har då sin fulla rätt att ändra eller annullera sin beställning.

 

Betala

Knapes erbjuder i dagsläget följande betalningsmetoder:

Faktura 30 dagar (Gäller godkänd fakturakund. Hör av dig till oss för att bli fakturakund).
Vid försenad betalning tillkommer påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vid inkasso eller kronofogde tillkommer avgifter för detta.

Ångerrätt

Konsumentens ångerrätt regleras i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt gällande praxis. Generellt har Konsumenten 14 kalenderdagars ångerrätt på samtliga produkter. Konsumenten har alltså rätt att frånträda avtalet om köp genom att meddela Knapes om detta inom denna frist. För Produkter som omfattas av ångerrätten gäller att Konsumenten kan bli skyldig att ersätta Knapes för en Produkts värdeminskning i den mån det beror på att Konsumenten hanterat Produkten i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, vilket kan vara fallet om Produkten returneras i använt eller skadat skick. För blandare, pem-slang och kopplingar för dricksvatten är värdeminskningen betydande. Se generella regler ovan för övriga returer. Ångerfristen börjar löpa från den dag Konsumenten tagit emot Produkten. Knapes betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 14 kalenderdagar efter att returen registrerats som mottagen eller Konsumenten visat att Produkten sänts tillbaka.

För att använda sig av ångerrätten ska Konsumenten alltid kontakta Knapes innan Konsumenten returnerar en Produkt. Konsumenten kan med fördel använda sig av Konsumentverkets ångerblankett som finns på följande webbplats: http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/regler/2angerblankett.html

Konsumenten är införstådd i att Konsumenten, för att få nyttja ångerrätten, senast inom 14 kalenderdagar från att ångerrätten meddelats, returnerar den ångrade Produkten till Knapes. Såvida Produkten inte returnerats inom föreskriven tid frånfaller ångerrätten.

 

Beställningsvaror

Observera att ångerrätt ej gäller för beställningsvaror eftersom denna är speciellt tillverkad eller beställd utifrån Konsumentens specifikationer. Produkten kan alltså inte avbeställas efter det att beställningsprocessen påbörjats och ej heller returneras efter leverans. Om en Produkt definieras som Beställningsvara anges detta på avsedd produkts produktsida.

 

Sekretess & Integritet

I samband med Konsumentens beställning godkänner Konsumenten att Knapes lagrar och använder Konsumentens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot Konsumenten. Knapes dokumenterar även viss kommunikation som Knapes har med Konsumenten via telefon eller e-post för att kunna tillhandahålla den service som Konsumenten har rätt att förvänta sig av Knapes. Knapes kommer inte att lämna ut Konsumentens personuppgifter till tredje part, såvida inte detta krävs i samband med Konsumentens köp, tvingande regler eller domstolsorder. Enligt GDPR (General Data Protection Regulation) har Konsumenten rätt att få den information som Knapes har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Konsumenten begära att informationen ska rättas eller tas bort.

Konsumenten samtycker till att Knapes lämnar ut Konsumentens person- och adressuppgifter till tredje part för att fullborda konsumentens köp. Knapes svarar dock inte för sådan tredje parts användning av Konsumentens personuppgifter och tar heller inte ansvar för eventuell reklam eller annat material som tredje part skickar till Konsumenten.

 

Cookies

En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Enligt lagen om elektronisk kommunikation (25 juli 2003) ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad dessa cookies används till
  • hur cookies kan undvikas

Knapes använder cookies för att tekniskt följa på vad en användare gör på sidan, inloggning, lagt något i varukorgen, mäta trafik, exponering och analys av marknadsföringsinsatser osv. Det går dock att göra inställningar på sin dator för att neka automatisk lagring av cookies.

 

Force Majeure

I händelse av omständigheter som står utanför Knapes skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Knapes förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl Konsumenten som Knapes rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

 

Produkt- och Prisinformation

Alla bilder och ritningar ska ses som illustrationer och kan inte garanteras exakt återge varornas utseende, färg eller funktion. Knapes reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på www.knapes.se. Knapes reserverar sig även för att de produktbilder som visas på www.knapes.se kan avvika med produktnamnet.

 

Övrigt

På dessa allmänna villkor ska svensk materiell rätt tillämpas. Knapes följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist.

 

För frågor kring innebörden av Knapes allmänna villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat som gäller köp eller beställning, ta kontakt med Knapes kundservice via info@knapes.se eller på 0300-681515.